نام نقشه:1road_1war

سازنده:Zhnita2KRAVA

تعداد بازیکن های تعیین شده:8-12

اندازه:small