نام نقشه:Arena#6

سازنده:JuaN

تعداد بازیکن های تعیین شده:12-16

اندازه:small