نام نقشه:APOCALYPSIS

سازنده:Children 2.0

تعداد بازیکن های تعیین شده:12-16

اندازه:large