نام نقشه:Cellblock_V2

سازنده:Type - Z

تعداد بازیکن های تعیین شده:12-16

اندازه:medium