نام نقشه:Chinatown_TD

سازنده:32TBR

تعداد بازیکن های تعیین شده:12-16

اندازه:small