نام نقشه:continer

سازنده:amir.ahadzadeh

تعداد بازیکن های تعیین شده:8-12

اندازه:small