نام نقشه:Battle field > tree

سازنده:amir.ahadzadeh

تعداد بازیکن های تعیین شده:8-12

اندازه:small