نام نقشه:Crank 1.0

سازنده:der-piXeL

تعداد بازیکن های تعیین شده:12-16

اندازه:medium